Hoe Bereken Je De Oppervlakte Van Een Cilinder (2023)

1. Oppervlakte van een cilinder - Slimleren

 • Diameter = d · Straal = r · d = 2 · r · Hoogte = h · Oppervlakte cirkel = π. · r · Oppervlakte cilinder = 2 · π. · r 2 + π. · d · h ...

 • Oppervlakte van een cilinder: We hebben geleerd hoe we de oppervlakte van een cirkel moeten berek...

2. Oppervlakte cilinder berekenen - Wiskunde.net

 • Om de oppervlakte van een cilinder te berekenen, nemen we dus de oppervlakte van grond- en boven vlak (2 cirkels dus) en de "tussen" mantel. Oppervlakte cirkel ...

 • Video uitwerkingen Mavo-Havo-VWO

3. Oppervlakte cilinder calculator - CalculatorTotaal.nl =>

 • Om de formule voor de oppervlakte van een cilinder af te leiden, bepalen we eerst de oppervlaktes van de onderkant, de bovenkant en van de mantel(zijkant) van ...

 • Online calculator voor de oppervlakte van een cilinder, incl. berekening en formule!

4. De oppervlakte van een cilinder berekenen - wikiHow

 • Om de oppervlakte van een cilinder te berekenen, moet je de oppervlakte van de cirkelvormige boven- en onderkant berekenen en dat getal optellen bij de ...

 • De oppervlakte van een cilinder is de som van de oppervlakten van de bovenkant, de onderkant en de zijwand. Om de oppervlakte van een cilinder te berekenen, moet je de oppervlakte van de cirkelvormige boven- en onderkant berekenen en dat...

5. Inhoud en oppervlakte cilinder berekenen? - Mr. Chadd Academy

 • De oppervlakte van een cirkel bereken je door de straal van de cirkel (r) in het kwadraat te doen en dit te vermenigvuldigen met π (pi), dus oppervlakte = r² x ...

 • De inhoud en oppervlakte van een cilinder berekenen? Maar hoe werkt dit nou? Dat legt Mr. Chadd je hier uit! - Mr. Chadd Academy

6. Oppervlakte en volume van een cilinder. - Wezooz Academy

 • Posted: 17 Jan 2018

 • oppervlakte en volume van een cilinder.  In deze lesvideo gaat Bart de oppervlakte en het volume van een cilinder berekenen. Hij gebruikt hiervoor als voorbeeld de verpakking van zijn fles whiskey. Die heeft een cilindervormige verpakking.  Deze lesvideo is onderdeel van ruimtemeetkunde van meetkunde van de eerste graad. Wat zie je in deze lesvideo i.v.m. oppervlakte en volume van een cilinder? Bart gaat in deze lesvideo uitleggen hoe de oppervlakte en het volume van een cilinder te berekenen. Hij gebruikt hiervoor een cilindervormige verpakking.  Hoe bereken je de oppervlakte van een cilinder?  De totale oppervlakte van een cilinder bestaat uit twee delen. De som van de oppervlakken van het grond- en bovenvlak en de oppervlakte van de mantel.  Het grond- en bovenvlak zijn even groot en hebben de vorm van een cirkel. Het volstaat dus om een keer de oppervlakte te berekenen en die dan maal twee te doen. De oppervlakte van een cirkel is pi maal de straal tot de tweede. Daarna bereken je de oppervlakte van de mantel. De mantel is eigenlijk een rechthoek want als je een cilinder doorsnijdt, krijg je een rechthoek. De oppervlakte van de mantel is de omtrek van de cirkel vermenigvuldigt met de hoogte van de mantel. Gebruik gerust je rekenmachine om dit te berekenen. Hoe bereken je het volume van een cilinder? De formule voor het berekenen van het volume van een cilinder is de volgende: oppervlakte grondvlak maal de hoogte. Het grondvlak van een cilinder is een cirkel en de formule daarvan is: π (pi) maal de straal tot de tweede.  Zijn er nog lesvideo's over ruimtemeetkunde?  Bekijk naast de lesvideo over de oppervlakte en het volume van een cilinder, ook de andere lesvideo’s over oppervlakte en volume. In een andere lesvideo gaat Bart de oppervlakte en het volume van een kubus berekenen. Bij WeZooz Academy zit je goed voor online bijles.

7. Cilinder volume en oppervlakte calculator | Berekenen.net

 • Volume en oppervlakte van de cilinder ... Het volume V van een rechte cilinder wordt berekend met de formule: V=Ah, waarbij A de oppervlakte van de cilinderbasis ...

 • Met deze calculator kun je het volume en de oppervlakte van een cilinder berekenen als we de hoogte van de cilinder en de oppervlakte van de basis of de straal van de basiscirkel kennen.

8. Rekenmachine voor cilinders - Mathepower

 • De grondoppervlakte is pi*r² omdat het een cirkel is, en om dezelfde reden is de omtrek van het grondvlak 2*pi*r. Het mantelvlak is gelijk aan U*h, waarbij U de ...

 • Deze rekenmachine berekent alle afmetingen van een cilinder.

9. Oefensite Kennisbasistoets Rekenen - Oppervlakte cilinder uitwerking

 • Oppervlakte cilinder uitwerking · 1. Oppervlakte cirkel grondvlak = π x r2 · 2. Oppervlakte cirkel bovenvlak = π x r2 · 3. Oppervlakte mantel: breedte x hoogte.

 • Een cilinder bestaat uit een cirkel als bovenvlak, een cirkel als ondervlak, en een rechthoek als mantel. Van al die drie onderdelen moet de oppervlakte berekend worden.

10. Blik in de vorm van een cilinder - WisFaq!

 • Je bekomt een rechthoek met een zijde die zo lang is als de cilinder hoog en een andere zijde die zo lang is als de omtrek van het grondvlak (probeer dit zelf ...

 • WisFaq, de digitale vraagbaak voor het wiskundeonderwijs in Nederland

11. Inhoud cilinder berekenen - Bijles Aan Huis

 • Handige tips! · Volume van een cilinder = π x r² x h · Je moet de straal en hoogte kennen om zowel het volume als de oppervlakte van een cilinder te kunnen ...

 • Extra uitleg voor het vak wiskunde. Dit artikel gaat over de inhoud van een cilinder berekenen. Geschreven door een ervaren bijlesdocent.

12. Straal van cilinder berekenen bij gegeven oppervlakte - WisFaq!

 • Totale oppervlakte is 2 r2 + 4 r = 2 (r2+2r). Je weet dat de oppervlakte 16 is, dus 16 = 2 ...

 • WisFaq, de digitale vraagbaak voor het wiskundeonderwijs in Nederland

13. hoe bereken je de oppervlakte van een cilinder als je alleen de inhoud ...

 • Posted: 2 Mar 2018

 • Lees de 2 antwoorden op deze vraag en bekijk vele andere vragen over wiskunde op Goeievraag. Goeievraag is het grootste vraag en antwoord platform van Nederland.

14. Inhoud cilinder berekenen | Bekijk onze super slimme tips!

 • ∏ x ( de straal )² x hoogte. ... De straal van de bodem van de getoonde cilinder is 5 centimeter. De cilinder is 10 centimeter hoog. De oppervlakte van de bodem ...

 • Bereken eenvoudig de inhoud van een cilinder dankzij onze handige berekeningstool. Daarnaast krijg je tips hoe je dit eenvoudig zelf kunt doen.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Jonah Leffler

Last Updated: 24/12/2023

Views: 5275

Rating: 4.4 / 5 (65 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Jonah Leffler

Birthday: 1997-10-27

Address: 8987 Kieth Ports, Luettgenland, CT 54657-9808

Phone: +2611128251586

Job: Mining Supervisor

Hobby: Worldbuilding, Electronics, Amateur radio, Skiing, Cycling, Jogging, Taxidermy

Introduction: My name is Jonah Leffler, I am a determined, faithful, outstanding, inexpensive, cheerful, determined, smiling person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.